Poštovane kolegice i kolege,
Pozivamo vas na redovnu skupštinu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga - HUSP koja će se održati u petak 2.10.2020.g. u 17 sati online, odnosno u e-formi.
Dnevni red, način uključivanja i potrebnu dokumentaciju dostavit ćemo vam na mail naknadno, tijekom sljedećeg tjedna.
Podsjećamo da pravo glasa na skupštini imaju samo aktivni članovi te vas molimo da na vrijeme podmirite članarinu. Ukoliko niste sigurni u svoj status, možete nam se javiti na mail HUSP-a pa ćemo to provjeriti za vas.
Izuzetno nam je važno da pristupite u što većem broju jer smo na korak do osnivačke skupštine Hrvatske komore socijalnih pedagoga koja će se održati krajem listopada.
Pozdrav svima, i vidimo se 2.10. u 17 sati!
Za HUSP:
Dopredsjednica:
mr.sc. Gordana Babić,
dipl. socijalna pedagoginja

Poštovani gospodine ministre,

U tijeku je izrada novih Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i uprave, u okviru koje se propisuju opisi radnih mjesta, utvrđivanje potrebne stručne spreme i stručnih znanja za pojedino radno mjesto u svim kaznenim tijelima.

Vezano uz navedeno, slobodni smo obratiti Vam se s inicijativom i prijedlogom da se temeljito i stručno definiraju radna mjesta viših stručnih savjetnika, stručnih savjetnika, stručnih suradnika te voditelja odjela i voditelja odsjeka u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima, Centru za dijagnostiku u Zagrebu i probacijskim uredima, koji uključuju obavljanje stručnih poslova procjene kriminogenih i sigurnosnih rizika i tretmanskih potreba zatvorenika/osuđenika, planiranje odgovarajućih intervencija kroz izradu pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora te provođenja psihosocijalnog i socijalnopedagoškog tretmana, a za koji stručne kompetencije posjeduju isključivo socijalni pedagozi koji su jedini stručnjaci kojima je u fokusu petogodišnjeg studiranja isključivo populacija osoba s problemima u ponašanju.

S obzirom da stručni profili socijalnih pedagoga, socijalnih radnika i psihologa posjeduju vrlo slične generičke kompetencije koje se odnose na poslove procjene te planiranja i provođenja psihosocijalnog tretmana, većinu radnih mjesta u Odjelima tretmana te dio poslova u Centru za dijagnostiku u Zagrebu mogu obavljati svi navedeni stručnjaci, no također je u Centru za dijagnostiku u Zagrebu i većim kaznenim tijelima potrebno predvidjeti i određeni broj izdvojenih radnih mjesta za svakog pojedinog stručnjaka, sukladno potrebama.

Ovdje ističemo kako se, sukladno Zakonu o socijalnopedagoškog djelatnosti, socijalnopedagoška djelatnost obavlja primarno u kontekstu problema u ponašanju korisnika, a obuhvaća sljedeća područja relevantna za zatvorski sustav i probaciju:

- socijalnopedagošku procjenu (proces primjene diferencijalno dijagnostičkih postupaka te prikupljanja, analize i interpretacije podataka o relevantnim obilježjima, rizicima, snagama i potrebama korisnika),

- izradu stručnih nalaza, mišljenja i prijedloga socijalnog pedagoga,

- planiranje socijalnopedagoških intervencija,

- promociju mentalnog zdravlja, tretman (skup specijaliziranih socijalnopedagoških stručnih intervencija usmjerenih prema korisnicima s razvijenim problemima u ponašanju),

- socijalnopedagoško i psihoterapijsko savjetovanje,

- posttretman,

- evaluaciju,

- edukacijske aktivnosti,

- istraživačke aktivnosti,

- superviziju i

- vještačenje.

Iako su u većini kaznenih tijela opisi i stručni uvjeti već propisani na odgovarajući način, isto je nužno integrirati u sva kaznena tijela i probacijske urede (za specifične probacijske poslove koji uključuju stručnu procjenu i tretman), radi ujednačavanja ustroja na razini cijelog zatvorskog i probacijskog sustava te radi usklađivanja s postojećim propisima (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o probaciji, Zakon o psihološkoj djelatnosti („Narodne novine“ 98/19), Zakon o djelatnosti socijalnog rada („Narodne novine“ 16/19), Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti („Narodne novine“ 98/19), Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja („Narodne novine“ 103/18) i stručnim smjernicama u području tretmana (Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu).

Također napominjemo da uređivanje Pravilnika na način da opisane stručne poslove odjela tretmana te specifične probacijske poslove mogu obavljati i drugi profili službenika koji ne posjeduju odgovarajuće kompetencije (npr. teolozi, politolozi, sociolozi, pravnici, profesori književnosti, profesori stranih jezika i dr.), nužno dovodi do povećanja rizika od kriminalnog povrata, rizika za sigurnost društvene zajednice (osobito u slučaju nasilnih počinitelja, počinitelja seksualnih delikata, zatvorenika s problemima ovisnosti i dr.), a u slučaju zatvorskog sustava dovodi i do povećanja vjerojatnosti za pogrešku u procjeni sigurnosnih rizika za vrijeme izdržavanja kazne (rizik vezan uz suicid i samoozljeđivanje, rizik vezan uz bijeg te rizik vezan uz nasilje prema službenicima, drugim zatvorenicima i posjetiteljima).

Pored navedenih nepoželjnih i neprihvatljivih rizika i posljedica za ishod intervencija prema zatvorenicima, definiranje odredaba Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i upravi i zapošljavanje službenika drugih profila (koji ne posjeduju stručne kompetencije stečene završetkom odgovarajućeg studijskog programa), na radnim mjestima koja obuhvaćaju: obavljanje stručnih poslova procjene kriminogenih i sigurnosnih rizika i tretmanskih potreba zatvorenika/osuđenika, planiranje odgovarajućih intervencija kroz izradu pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora te provođenja socijalnopedagoškog tretmana, bilo bi u suprotnosti s odredbama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

S obzirom da poslovi tretmana u zatvorskom sustavu, osim opisanih usko stručnih, obuhvaćaju i opće poslove, kao što su: sudjelovanje u provođenju posebnih programa tretmana, organizacija i provođenje općih programa tretmana i drugih aktivnosti koje podržavaju proces rehabilitacije i socijalne reintegracije zatvorenika, nadzor nad sadržajem dopisivanja zatvorenika te vođenje propisanih evidencija zatvorenika, stručnjake drugih profila koji već rade unutar zatvorskog sustava moguće je rasporediti na te poslove, bez zadiranja u njihova materijalna prava.

Isto se odnosi i na probacijske poslove, koji osim stručnih poslova iz područja procjene i tretmana obuhvaćaju i poslove nadzora nad izvršavanjem uvjetne osude s izrečenim zaštitnim nadzorom, posebnom obvezom ili sigurnosnom mjerom, nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro, pisanje izvješća sudu kod izbora vrste i mjere kazneno pravne sankcije, prekida kazne zatvora i uvjetnog otpusta, izvješća državnom odvjetništvu i zatvoru/kaznionici, neposredan rad s osobama uključenim u probaciju, u dijelu koji se ne odnosi na stručnu procjenu rizika i potreba te primjenu psihosocijalnih intervencija/tretmana), koje mogu obavljati i drugi službenici s viskom stručnom spremom, a koji su već zaposleni u probacijskim uredima.

Nadamo se da ćete uvažiti u obzir argumente socijalnopedagoške struke te integriranjem ovih prijedloga u novi Pravilnik napraviti temelj za daljnju profesionalizaciju i jačanje kompetencija službenika, kao što ste i najavili tijekom saborske rasprave o prijedlogu Zakona o izvršavanju kazne zatvora, te time u perspektivi trajno onemogućiti novo zapošljavanje službenika u zatvorskom sustavu i probaciji na poslovima za koje ne posjeduju stručne kompetencije.

S poštovanjem,

Upravni odbor Hrvatske udruge socijalnih pedagoga

Dani otvorenih vrata dgojnog savjetovališta održavat će se u ritmu jednom mjesečno, svaki treći utorak u mjesecu, od 18 do 20 sati, u dvorani Plitvice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Zamišljeni su kao besplatna predavanja za roditelje i stručnjake koji rade s djecom, mladima i obiteljima.

Prvo interaktivno predavanje 17.03.2020., Kako ojačati otpornost obitelji održat će doc.dr.sc. Ivana Maurović, diplomirana integrativna psihoterapeutkinja, iz perspektive vlastitog znanstveno-istraživačkog rada te direktnog rada s obiteljima. Tijekom predavanja i nakon njega, svoje refleksije vezano za poticanje obiteljske otpornosti iz iskustva rada s obiteljima prikazat će Sanja Orešković Vrbanec, socijalna pedagoginja i geštalt psihoterapeutkinja, izvršna direktorica Udruženja Djeca prva.

Prijavite se za sudjelovanje na ovoj poveznici:

https://forms.gle/dmA6QC3SjUDehydo6

Do ljetnih se praznika planiraju dolje navedene teme pa pratite nove najave:

21.04.2020. Mindful roditeljstvo - što je i kako ga prakticirati? - predaje doc.dr.sc. Josipa Mihić 

19.05.2020. Kako djetetu pomoći da se nosi sa frustracijama i stresom - predaje doc.dr.sc. Miranda Novak 

16.06.2020. Kako djetetu reći NE i postaviti granice - predaje doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević 

U organizaciji Dana otvorenih vrata Odgojnog savjetovališta uz članice kabineta Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta sudjeluje i Hrvatska udruga socijalnih pedagoga.