PETi kongres socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija održat će se u Svetom Martinu na Muri od 23. do 25. svibnja 2018. godine u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga HUSP i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanja će se u okviru kongresa održavati u četiri tematska područja

  • Socijalna pedagogija: identitet i područja djelovanja
  • Korisnici socijalne pedagogije: od rane do odrasle dobi
  • Metode i tehnike socijalne pedagogije: procjena, intervencija i evaluacija
  • Suvremeni izazovi socijalne pedagogije: društveni i individualni aspekti problema u ponašanju