Kongres 2023 - PROGRAM - 2. DAN

Indeks Članka

ČETVRTAK, 28 rujna 2023.

10:00-11:30                                                                  

   USMENO IZLAGANJE DVORANA 1

USMENO IZLAGANJE DVORANA 2 

RADIONICA MALA DVORANA

Primjena digitalizacije u socijalnopedagoškom radu s ciljem povećanja samopouzdanja, konkurentnosti i mobilnosti osoba s invaliditetom na tržištu rada                        

Andreja Marcetić, Gordana Babić

Uloga socijalnog pedagoga u sustavu socijalne skrbi, rad u područnom uredu Đakovo – prikaz prakse u 2022.

Petra Knežević

Multidisciplinarni pristup obilježjima i statusu specifičnih kategorija socijalno isključenih starih osoba – izazov za hrvatsku socijalnu politiku

Marija Dropuljić - Jujnović, Osnovna škola Alojzije Stepinac, Vladimira Žakman Ban

Obiteljski Centar - novi uvidi, nove perspektive

Mia Širac, Marko Štengl

Psihometrijske karakteristike hrvatske verzije Düsseldorfske skale ortoreksije i prevalencija ortoreksije u uzorku građana Republike Hrvatske

Sanja Narić, Ana Petak, Roberta Matković

 

 

Utjecaj prakticiranja vjere na rehabilitaciju ovisnika

Dora Kožul, Tihana Novak

Prikaz projekta „FENIQS-EU - Further ENhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction across Europe“

Katarina Serdar, Martina Ferić, Matea Belošević, Dijana Jerković

Tretmanski programi – nove perspektive

Tatjana Hip

„Brutalna vugla“ - psihosocijalni tretman mladih počinitelja nasilja

Lucija Živković, Valentina Hundrić,

Danijela Glogolja

Job shadowing - iskustva i primjeri dobre prakse

Tatjana Hip

 

 

 

 

 

 

 (SP)AS: Socijalni Pedagozi Aktivno brinu o Sebi – Jesmo li dovoljno (profesionalno) odgovorni?

Željka Gregorin, Lucija Lamešić,

Sanja Radić Bursać

11:30-11:45

Pauza

11:45- 13:15

USMENO IZLAGANJE DVORANA 1

RADIONICA MALA DVORANA

Krizne situacije i traumatski događaji kod djece i adolescenata

Tina Peraica

Obiteljski grupni intervju kao ključna metoda procjene potreba obitelji čije dijete manifestira probleme u ponašanju

Anja Mirosavljević

Dramsko-pedagoške aktivnosti i metode primijenjenog kazališta u radu sa djecom u riziku

Danijela Simončić Brigljević

13:15-14:15

Ručak

14:15- 15:00

PLENARNO PREDAVANJE DVORANA 1

SNJEŽANA MALOIĆ: Digitalizacija i informatizacija – praktične implikacije za probacijsku službu

15:00-16:00

PauzaPOSTER SEKCIJA uz kavu i zakusku

 

Rizični i zaštitni čimbenici na razini osobe, obitelji i okruženja koji sudjeluju u procesu oporavka
Kristina Draguzet, Mirta Vranko,Tihana Jendričko

Utjecaj likovnih intervencija na uvjete boravka u kaznenim tijelima – rezultati istraživačke komponente projekta „Boje stvarnosti“

Anita Jandrić Nišević, Melinda Šefčić

Integrirani pristup tretmanu – interdisciplinarnost kao resurs
Mirta Vranko, Kristina Draguzet, Andreja Žagar, Tihana Jendričko, Petrana Brečić

Prikaz studentskog projekta „Relaps“ i njegovih ciljeva te aktivnosti

Ivan Petrik, Ozana Brkić

Etički standardi u sociopedagoškom online pristupu
Mirta Vranko, Kristina Draguzet, Sanja Jelić, Andreja Žagar, Tina Slukan, Helena Jakičić

Kratke zatvorske sankcije – novi uvidi u primjenu

Vladimira Žakman Ban, Marko Žunić, Tihana Novak

16:00-17:30

USMENO IZLAGANJE DVORANA 1

 USMENO IZLAGANJE DVORANA 2

Ulaganje u socijalno-emocionalne kompetencije adolescenata – Prikaz razvoja znanstveno-utemeljenih intervencija

Sanja Radić Bursać, Lucija Lamešić, Dora Dodig Hundrić

Procjena potreba djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – rezultati istraživanja

Lukša Vragolov

Odrednice pojavnosti nasilja u mladenačkim vezama

Gabrijela Ratkajec Gašević, Ivana Maurović, Andrea Ćosić

Razina i značajni prediktori problema u ponašanju kod djece i mladih, korisnika podružnica Zavoda za socijalni rad u Republici Hrvatskoj

Ivana Maurović, Anja Mirosavljević, Gabrijela Ratkajec Gašević, Andrea Ćosić

Prikaz implementacije i učinkovitosti preventivnog programa Imam stav

Matea Belošević, Martina Ferić

 

Socijalni pedagog u slavonskim školama - između potrebe i nedosanjanog sna

Ana Pavić, Dora Marjanović

„Budućnost u različitosti“ – Bura

Nina Glavan

PROMOCIJA 30 min

KOMPATO Nisi sam, nisi sama - samo skupa možemo sve (priručnik za osnovne škole)

Sonja Burić, Martina Horvat, Sanja Risek

Virtualna realnost u kontekstu tretmanskih vještina, Digitalizacija u socijalnopedagoškom radu (primjena i izazovi), Međunarodna suradnja

Tanja Novosel

17:45-19:15

RADIONICA DVORANA 1

RADIONICA  MALA DVORANA

 Više od sporta - program razvoja socioemocionalnih vještina mladih kroz sportske i tjelesne aktivnosti

Tena Kostanjšek, Adrian Štark

Terapeutska igra – korist intervencija temeljenih na principima Terapije igrom u sociopedagoškom radu s djecom i mladima

Ana Fabijan, Nina Glavan

19:15-20:15

Večera

20:15

Zajedničko druženje uz glazbu