Reagiranje HUSP-a na Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i uprave

Poštovani gospodine ministre,

U tijeku je izrada novih Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i uprave, u okviru koje se propisuju opisi radnih mjesta, utvrđivanje potrebne stručne spreme i stručnih znanja za pojedino radno mjesto u svim kaznenim tijelima.

Vezano uz navedeno, slobodni smo obratiti Vam se s inicijativom i prijedlogom da se temeljito i stručno definiraju radna mjesta viših stručnih savjetnika, stručnih savjetnika, stručnih suradnika te voditelja odjela i voditelja odsjeka u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima, Centru za dijagnostiku u Zagrebu i probacijskim uredima, koji uključuju obavljanje stručnih poslova procjene kriminogenih i sigurnosnih rizika i tretmanskih potreba zatvorenika/osuđenika, planiranje odgovarajućih intervencija kroz izradu pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora te provođenja psihosocijalnog i socijalnopedagoškog tretmana, a za koji stručne kompetencije posjeduju isključivo socijalni pedagozi koji su jedini stručnjaci kojima je u fokusu petogodišnjeg studiranja isključivo populacija osoba s problemima u ponašanju.

S obzirom da stručni profili socijalnih pedagoga, socijalnih radnika i psihologa posjeduju vrlo slične generičke kompetencije koje se odnose na poslove procjene te planiranja i provođenja psihosocijalnog tretmana, većinu radnih mjesta u Odjelima tretmana te dio poslova u Centru za dijagnostiku u Zagrebu mogu obavljati svi navedeni stručnjaci, no također je u Centru za dijagnostiku u Zagrebu i većim kaznenim tijelima potrebno predvidjeti i određeni broj izdvojenih radnih mjesta za svakog pojedinog stručnjaka, sukladno potrebama.

Ovdje ističemo kako se, sukladno Zakonu o socijalnopedagoškog djelatnosti, socijalnopedagoška djelatnost obavlja primarno u kontekstu problema u ponašanju korisnika, a obuhvaća sljedeća područja relevantna za zatvorski sustav i probaciju:

- socijalnopedagošku procjenu (proces primjene diferencijalno dijagnostičkih postupaka te prikupljanja, analize i interpretacije podataka o relevantnim obilježjima, rizicima, snagama i potrebama korisnika),

- izradu stručnih nalaza, mišljenja i prijedloga socijalnog pedagoga,

- planiranje socijalnopedagoških intervencija,

- promociju mentalnog zdravlja, tretman (skup specijaliziranih socijalnopedagoških stručnih intervencija usmjerenih prema korisnicima s razvijenim problemima u ponašanju),

- socijalnopedagoško i psihoterapijsko savjetovanje,

- posttretman,

- evaluaciju,

- edukacijske aktivnosti,

- istraživačke aktivnosti,

- superviziju i

- vještačenje.

Iako su u većini kaznenih tijela opisi i stručni uvjeti već propisani na odgovarajući način, isto je nužno integrirati u sva kaznena tijela i probacijske urede (za specifične probacijske poslove koji uključuju stručnu procjenu i tretman), radi ujednačavanja ustroja na razini cijelog zatvorskog i probacijskog sustava te radi usklađivanja s postojećim propisima (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o probaciji, Zakon o psihološkoj djelatnosti („Narodne novine“ 98/19), Zakon o djelatnosti socijalnog rada („Narodne novine“ 16/19), Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti („Narodne novine“ 98/19), Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja („Narodne novine“ 103/18) i stručnim smjernicama u području tretmana (Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu).

Također napominjemo da uređivanje Pravilnika na način da opisane stručne poslove odjela tretmana te specifične probacijske poslove mogu obavljati i drugi profili službenika koji ne posjeduju odgovarajuće kompetencije (npr. teolozi, politolozi, sociolozi, pravnici, profesori književnosti, profesori stranih jezika i dr.), nužno dovodi do povećanja rizika od kriminalnog povrata, rizika za sigurnost društvene zajednice (osobito u slučaju nasilnih počinitelja, počinitelja seksualnih delikata, zatvorenika s problemima ovisnosti i dr.), a u slučaju zatvorskog sustava dovodi i do povećanja vjerojatnosti za pogrešku u procjeni sigurnosnih rizika za vrijeme izdržavanja kazne (rizik vezan uz suicid i samoozljeđivanje, rizik vezan uz bijeg te rizik vezan uz nasilje prema službenicima, drugim zatvorenicima i posjetiteljima).

Pored navedenih nepoželjnih i neprihvatljivih rizika i posljedica za ishod intervencija prema zatvorenicima, definiranje odredaba Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i upravi i zapošljavanje službenika drugih profila (koji ne posjeduju stručne kompetencije stečene završetkom odgovarajućeg studijskog programa), na radnim mjestima koja obuhvaćaju: obavljanje stručnih poslova procjene kriminogenih i sigurnosnih rizika i tretmanskih potreba zatvorenika/osuđenika, planiranje odgovarajućih intervencija kroz izradu pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora te provođenja socijalnopedagoškog tretmana, bilo bi u suprotnosti s odredbama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

S obzirom da poslovi tretmana u zatvorskom sustavu, osim opisanih usko stručnih, obuhvaćaju i opće poslove, kao što su: sudjelovanje u provođenju posebnih programa tretmana, organizacija i provođenje općih programa tretmana i drugih aktivnosti koje podržavaju proces rehabilitacije i socijalne reintegracije zatvorenika, nadzor nad sadržajem dopisivanja zatvorenika te vođenje propisanih evidencija zatvorenika, stručnjake drugih profila koji već rade unutar zatvorskog sustava moguće je rasporediti na te poslove, bez zadiranja u njihova materijalna prava.

Isto se odnosi i na probacijske poslove, koji osim stručnih poslova iz područja procjene i tretmana obuhvaćaju i poslove nadzora nad izvršavanjem uvjetne osude s izrečenim zaštitnim nadzorom, posebnom obvezom ili sigurnosnom mjerom, nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro, pisanje izvješća sudu kod izbora vrste i mjere kazneno pravne sankcije, prekida kazne zatvora i uvjetnog otpusta, izvješća državnom odvjetništvu i zatvoru/kaznionici, neposredan rad s osobama uključenim u probaciju, u dijelu koji se ne odnosi na stručnu procjenu rizika i potreba te primjenu psihosocijalnih intervencija/tretmana), koje mogu obavljati i drugi službenici s viskom stručnom spremom, a koji su već zaposleni u probacijskim uredima.

Nadamo se da ćete uvažiti u obzir argumente socijalnopedagoške struke te integriranjem ovih prijedloga u novi Pravilnik napraviti temelj za daljnju profesionalizaciju i jačanje kompetencija službenika, kao što ste i najavili tijekom saborske rasprave o prijedlogu Zakona o izvršavanju kazne zatvora, te time u perspektivi trajno onemogućiti novo zapošljavanje službenika u zatvorskom sustavu i probaciji na poslovima za koje ne posjeduju stručne kompetencije.

S poštovanjem,

Upravni odbor Hrvatske udruge socijalnih pedagoga